PocaPoc

 

 

Escola Kumar.

 

Aprendre fent.

L'art de viure i conviure

«Si no sabem qui som, si no sabem cobrir les necessitats bàsiques per viure quan entram a formar part de la vida activa de la comunitat
a desenvolupar els nostres talents i habilitats i a relacionar-nos amb els altres, sofrirem.»

 

«L'educació ha de ser un entrenament de la ment, les mans i el cor i ha de desenvolupar la capacitat de pensar, sentir i fer. L'educació és descobrir el que som per arribar a ser nostre veritable jo.»

L’Escola Kumar neix l'octubre de 2013 gràcies a l'estímul i inspiració de Satish Kumar, educador, escriptor i savi activista de la Terra, l'Ànima i la Societat. La Terra com a relació entre humans i naturalesa i metàfora de tota la trama de la Vida, l'Ànima com la dimensió interior i la societat com les relacions socials.

És un centre de vida on es visualitzen i experimenten nova formes d'educació holística per a la comunitat. El seu principi fonamental és «aprendre fent» i integra, a més del cap, les mans i el cor. Si treballam les mans i conram el cor, recollim felicitat.

L’Escola Kumar es basa en una pedagogia que no fragmenta perquè introdueix una nova ètica en la qual l'escola és la vida. En el cor de l'aprenentatge situam l'autoconeixement i l'autosuficiència. L'autoconeixement entès com la dimensió interior, ÉSSER; conram l'esperit a través del camí cap a la consciència. L'autosuficiència, entesa com la dimensió exterior, FER; treballam la Terra a través de la ciència de la permacultura i desenvolupam les habilitats per cobrir les necessitats bàsiques: casa, menjar, roba, energia.

Autoconeixement i autosuficiència com a instruments per desenvolupar els nostres talents i treballar al servei de la comunitat i com a instruments de convivència per aprendre a relacionar-nos, primer amb nosaltres mateixos, amb la nostra família, amics, la comunitat i amb la naturalesa.

Ajudam a construir una nova educació. Apostam seriosament per una educació holística que integra, a més del cap, les mans i el cor. Si treballam amb les mans i conram el cor, recollim felicitat.

L’Escola Kumar, actualment, desenvolupa com a activitat principal cursos de permacultura per a educadors. Paral·lelament, elabora un programa constructiu experimental que té com a objectiu formar els joves que acaben els estudis bàsics de secundària.

Per què triam l'autoconeixement com a base pedagògica de l'ÉSSER? La consciència és l'educació del futur. Dins de nosaltres existeix alguna cosa que no té nom i això és el que realment som. Parar esment al nostre interior, descobrir el nostre veritable ser i conrar l'espiritualitat és la base de la pedagogia de l'ésser.

Per què triam la permacultura com a base pedagògica per educar en l'autosuficiència?

La permacultura, a partir d'un mètode innovador de disseny conscient, crea un espai de convivència i cooperació entre els ecosistemes i les comunitats humanes i integra des d'una visió holística i un pensament sistèmic les persones, amb el lloc, amb la Terra i amb els cinc regnes naturals. L'essència de la permacultura és regenerar la Terra i viure en harmonia amb un mateix, amb els altres i amb la naturalesa, amb mètodes basats en l'ètica i el treball.

L'Escola Kumar desenvolupa la permacultura a través de l'Associació de Permacultura Mediterránea (PermaMed) i, a més, ha establert aliances amb els centres internacionals Schumacher College i Gaia Education per desenvolupar cursos a Mallorca d'educació holística que inspiren la creativitat, les noves idees, connecten els valors amb la vida, la ciència amb l'espiritualitat i l'economia amb l'ecologia.

        

Aprender haciendo.

El arte de vivir y convivir

“Si no sabemos quienes somos, si no sabemos cubrir las necesidades básicas para vivir cuando entremos a formar parte de la vida activa de la comunidad,
a desarrollar nuestros talentos y habilidades y a relacionarnos con los demás, vamos a sufrir.”

 

La educación debe ser un entrenamiento de la mente, las manos y el corazón y debe desarrollar la capacidad de pensar, sentir y hacer. La educación es descubrir lo que somos para llegar a ser nuestro verdadero yo.

La Escola Kumar nace en octubre de 2013 gracias al estímulo e inspiración de Satish Kumar, educador, escritor y sabio activista de la Tierra, el Alma y la Sociedad. La Tierra como relación entre humanos y naturaleza y metáfora de toda la trama de la Vida, el Alma como la dimensión interior y la sociedad como las relaciones sociales.

Es un centro de vida donde se visualizan y experimentan nueva formas de educación holística para la comunidad. Su principio fundamental es “aprender haciendo” integrando, además de la cabeza, las manos y el corazón. Si trabajamos las manos y cultivamos el corazón recogemos felicidad.

La Escola Kumar se basa en una pedagogía que no fragmenta porque introduce una nueva ética en la que la escuela es la vida. En el corazón del aprendizaje situamos el autoconocimiento y la autosuficiencia. El autoconocimiento entendido como la dimensión interior, el SER; cultivamos el espíritu a través del camino hacia la conciencia.

La autosuficiencia, entendida como la dimensión exterior, el HACER; trabajamos la Tierra a través de la ciencia de la Permacultura y desarrollamos las habilidades para cubrir las necesidades básicas: casa, comida, ropa, energía.

Autoconocimiento y autosuficiencia como instrumentos para desarrollar nuestros talentos y trabajar al servicio de la comunidad y como instrumentos de convivencia para aprender a relacionarnos, primero con nosotros mismos, con nuestra familia, amigos, la comunidad y con la naturaleza.

La Escola Kumar, actualmente, desarrolla como actividad principal cursos de Permacultura para educadores. Paralelamente, está elaborando un programa constructivo experimental que tiene como objetivo formar a los jóvenes que terminan los estudios básicos de secundaria.

¿Por qué elegimos el autoconocimiento como base pedagógica del SER? La conciencia es la educación del futuro. Dentro de nosotros existe algo que no tiene nombre y eso es lo que realmente somos. Prestar atención a nuestro interior, descubrir nuestro verdadero ser y cultivar la espiritualidad es la base de la pedagogía del ser.

¿Por qué elegimos la Permacultura como base pedagógica para educar en la autosuficiencia? La Permacultura a partir de un innovador método de diseño consciente crea un espacio de convivencia y cooperación entre los ecosistemas y las comunidades humanas integrando desde una visión holística y un pensamiento sistémico a las personas, con el lugar, con la tierra y con los cinco reinos naturales. La esencia de la Permacultura es regenerar la Tierra y vivir en armonía con uno mismo, con los demás y con la naturaleza, con métodos basados en la ética y el trabajo.

La Escuela Kumar desarrolla la Permacultura a través de la Asociación de Permacultura Mediterranea (PermaMed) y ha establecido alianzas con los centros internacionales Schumacher College y Gaia Education para desarrollar cursos en Mallorca de Educación Holística que inspiran la creatividad, las nuevas ideas, conectado los valores con la vida, la ciencia con la espiritualidad y la economía con la ecología.

Informe agosto 2014

Descargar

Los círculos de la permacultura

Descargar

'Es Niu'

El nido de Fukuoka

Descargar